31 فايل در اين فهرست يافت شد:
#دانلودعنوان مقالهاندازه فايل
2چگونگي استفاده از fMakeIndex.dvi10 کيلو بايت
3ايليا مچنيکوف، ترجمه ي م. کاشيگر.pdf2,992 کيلو بايت
4برتراند راسل، آينده ي بشر.pdf807 کيلو بايت
5بهداد اسفهبد، بازبيني سيستم حروف چيني فارسي تک، 1383.pdf2,586 کيلو بايت
6زي پرشين.pdf31 کيلو بايت
7عمومي بهناز، آشنايي با لي تک و فارسي تک.pdf812 کيلو بايت
8فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دستور خط فارسي، مصوب 27 اسفند، 1387.pdf8,220 کيلو بايت
9قدسي محمد، داده ساختارها و مباني الگوريتم ها، 1388.pdf632 کيلو بايت
10قدسي محمد، نادرپور روزبه، راهنماي فارسي تک، 1376.pdf855 کيلو بايت
11قدسي محمد، نادرپور روزبه، راهنماي فارسي تک، 1376.ps498 کيلو بايت
12لي تک و فارسي تک 1.pdf161 کيلو بايت
13لي تک و فارسي تک 2.pdf222 کيلو بايت
14لي تک و فارسي تک 3.pdf131 کيلو بايت
15لي تک و فارسي تک 4.pdf330 کيلو بايت
16لي تک و فارسي تک 5.pdf83 کيلو بايت
17لي تک.pdf14 کيلو بايت
18محمد قدسي و کيارش بازرگان، طراحي خودکار حروف خط نستعليق، 1376.pdf224 کيلو بايت
19محمد قدسي و کيارش بازرگان، طراحي خودکار حروف خط نستعليق، 1376.zip363 کيلو بايت
20محمد قدسي و روزبه نادرپور، راهنماي فارسي تک، قلم ها، 1375.pdf118 کيلو بايت
21محمد قدسي و روزبه نادرپور، راهنماي فارسي تک، نمونه.zip17 کيلو بايت
22محمد قدسي، روزبه نادرپور و بهداد اسفهبد، راهنماي فارسي تک، نسخه 1، ويراست دوم، 1383.pdf655 کيلو بايت
23محمد قدسي، فارسي تک، 1378.pdf334 کيلو بايت
24محمد قدسي، متن جلوه يافته.pdf59 کيلو بايت
25مقدمه اي نه چندان کوتاه بر لي تک، ترجمه اميدعلي مهدي.pdf1,118 کيلو بايت
26مهديان محمد، روشهاي ارتباط بين پردازشها در يونيکس، 1378.pdf186 کيلو بايت
27نادرپور روزبه، يک متن نمونه، 1375.pdf97 کيلو بايت
28نمادهاي AMS.pdf74 کيلو بايت
29نمادهاي AMS.ps69 کيلو بايت