در این صفحه سوالات امتحانی ترمهای گذشته گنجانده شده است. این سوالات بصورت فایلهای آكروبات PDF بوده كه سورس اصلی سوال نیز به زبان Farsi-TeX به همراه آن آمده است.

بازگشت به صفحهء اصلی

سوالات امتحانی ترم های گذشته  

ترم بهمن91

سوالات پایان ترم: ریاضی 2 ، آمار و احتمالات مهندسی

Farsi TeX Source

ترم پاییز91

سوالات پایان ترم: ریاضی عمومی2 معماری .

Farsi TeX Source

ترم بهمن90

سوالات پایان ترم: معادلات دیفرانسیل .

Farsi TeX Source

ترم پائیز 90

سوالات پایان ترم: ریاضی عمومی رشته معماری ، ریاضی پیش ، معادلات دیفرانسیل ، آمار و احتمالات.

Farsi TeX Source

ترم تابستان 90

سوالات پایان ترم: معادلات دیفرانسیل .

Farsi TeX Source

ترم بهمن89

سوالات پایان ترم: ریاضی عمومی رشته معماری ، ریاضی عمومی رشته نرم افزار کامپیوتر .

Farsi TeX Source

ترم پائیز 89

سوالات پایان ترم: ریاضی عمومی ، آمار و احتمالات مهندسی ، آمار و احتمال ، معادلات دیفرانسیل

Farsi TeX Source

ترم بهمن 88

سوالات میان ترم: ریاضی 2-A ، ریاضی 2-B ، آمار و احتمال ، معادلات دیفرانسیل

سوالات پایان ترم: ریاضی 2 ، آمار و احتمال ، معادلات دیفرانسیل

Farsi TeX Source

ترم پائیز 88

سوالات میان ترم: ریاضی پیش ، ریاضی 2 ، آمار و احتمال مهندسی

سوالات پایان ترم: ریاضی پیش ، ریاضی و آمار معماری ، ریاضی 2 ، آمار و احتمال مهندسی

Farsi TeX Source

ترم تابستان 88

سوالات پایان ترم: محاسبات عددی (رشته كامپیوتر) ، ریاضی پیش ، ریاضی هفت

جوابیه پایان ترم: ریاضی هفت

Farsi TeX Source

ترم بهمن 87

سوالات پایان ترم: ریاضی عمومی حسابداری و مدیریت ، ریاضی و آمار معماری ، معادلات دیفرانسیل كامپیوتر

جوابیه پایان ترم: ریاضی عمومی حسابداری و مدیریت ، ریاضی و آمار معماری ، معادلات دیفرانسیل كامپیوتر

Farsi TeX Source

ترم پائیز 87

سوالات میان ترم: ریاضی پیش ، ریاضی كاربردی

سوالات پایان ترم:ریاضی پیش ، ریاضی كاربردی

Farsi TeX Source

ترم تابستان 87

سوالات میان ترم: ریاضی عمومی2

سوالات پایان ترم: ریاضی عمومی2

Farsi TeX Source

ترم بهمن 86

سوالات میان ترم: ریاضی عمومی ، ریاضی كاربردی

سوالات پایان ترم: ریاضی كاربردی ، ریاضی عمومی شیمی ، ریاضی عمومی كامپیوتر ، ریاضی پیش دانشگاهی

Farsi TeX Source

ترم پائیز86

سوالات میان ترم: ریاضی كاربردی ، ریاضی كاربردی

سوالات پایان ترم: آمارواحتمالات ، روشهای پیشرفتهء آماری ، ریاضی كاربردی ، ریاضی كاربردی

Farsi TeX Source

ترم بهمن 85

سوالات پایان ترم: ریاضی پیش ، ریاضی عمومی ، ریاضی كاربردی ، آمار واحتمالات ، آمار واحتمالات

Farsi TeX Source

ترم پائیز85

سوالات پایان ترم: پیش 1 ، پیش 2 ، پیش 3 ، پیش 4 ، ریاضی عمومی ، ریاضی عمومی ، ریاضی و مقدمات آمار

Farsi TeX Source

ترم بهمن 84

سوالات پایان ترم: ریاضی پیش ، ریاضی عمومی ، ریاضی عمومی ، سوالات ریاضی كاربردی

Farsi TeX Source

ترم پائیز84

سوالات میان ترم: پیش 1 ، پیش 2 ، سوالات ریاضی عمومی ، سوالات آمار

سوالات پایان ترم: پیش 1 ، پیش 2 ، سوالات ریاضی عمومی ، سوالات آمار

Farsi TeX Source