مطالب بخش ریاضی

        برنامهء رسم منحنی

        سرفصل رشتهءریاضی

        سرفصل رشته غیرریاضی

        اخبار ریاضیات

        انجمن ریاضی ایران

        لینكهای ریاضی 1

        لینكهای ریاضی 2

        برنامهء ساده ای برای تبدیل فایل متنی به فایل فارسی تك

سایتها و وبلاگ های ریاضی

        ریاضیات زیبا

        ریاضیات برای همه

        ریاضی ها

        لبخند ریاضی

        حل مسائل ریاضی و نرم افزارهای رشته ریاضی

        ارشد ریاضی-دانلود كتاب-رازی كرمانشاه-87

        انجمن ها، مدالها و جوایز ریاضی

جزوه های موجود برای استفادهء علاقمندان  

جزوهء ریاضی پیش

مجموعه ها- صفحهء مختصات دكارتی - تابع - توابع مثلثاتی- اعداد مختلط

جزوهء ریاضی عمومی

حد و پیوستگی - مشتق و كاربردها- انتگرال و روشهای انتگرالگیری-دنباله و سری

جزوهء معادلات دیفرانسیل : بخش اول ، بخش دوم ، بخش سوم ، بخش چهارم

تعریف معادلات دیفرانسیل و روشهای حل معادله بطرق مختلف - روش سریها - تبدیل لاپلاس

جزوهء آمار

آمار و تعریف آن- جدول فراوانی - نمودارها - شاخصهای آماری- جداول مرتبط - چاولگی- كشیدگی و چندكها

آنالیز تركیبی

جایگشت ها - اصول جمع و ضرب- تركیب و ترتیب

جزوهء احتمالات

احتمال و تعریف آن- قوانین احتمال و قانون بیز- متغیرهای تصادفی و احتمالات آنها و توزیع های متغیرهای گسسته و پیوسته- توزیع ها و انواع توزیع احتمال گسسته وپیوسته

نمونه سوالات امتحانی ترمهای گذشته

از سال 1384 تاكنون

مسئله برای حل

مسائل ریاضی عمومی

سر فصل دروس  

    سرفصل دروس برای رشته های غیر ریاضی

این سرفصل ها برای رشته های غیرریاضی بوده كه شامل رشته های غیر مهندسی نیز می شود.

دانلود فایل

    سرفصل دروس برای رشته های ریاضی

مجموعه ای از سرفصل های دروس رشتهء ریاضی كه از سایت دانشگاه اصفهان گرفته شده است.

دانلود فایل

پیشنهادات خود را به آدرس ما بفرستید. شاهپور نصرتی، اسفندماه 1388