32 فايل در اين فهرست يافت شد:
#دانلودعنوان مقالهاندازه فايل
2 ǘ ѐӡ Ρ 48 1390.pdf529 کيلو بايت
3آلتون استيون و مک لاگلين رنه، تاريخچه کوتاهي از تقليل گاوس-يوردان، ترجمه مهران جمشيديان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 4، 1368، صص52-67.pdf483 کيلو بايت
4آلدر ه. ل.، اتحادهاي افرازي - از اويلر تا به حال، جنگ رياضي دانشجو، جلد 4، 1368، صص36-51.pdf549 کيلو بايت
5ايوب ريموند، اويلر و تابع زتا، ترجمه شاهين آجوداني نميني، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص43-67.pdf800 کيلو بايت
6اکبري مجدآبادنو امير، مسئله اي دربارهء توانهاي k ام، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص168-171.pdf140 کيلو بايت
7برادن بارت، تصوير هندسي پوليا از انتگرالهاي مرزي مختلط، ترجمه امير اکبري مجدآبادنو، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص118-12.pdf283 کيلو بايت
8برادن بارت، فرمول مساحت نقشه بردارها، ترجمه محمدرضا احمدي زند، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص102-117.pdf335 کيلو بايت
9برلکامپ ا. ر.، گيلبرت ا. ن. و سيندن ف. و.، يک مسئله چندضلعي، ترجمه علي پارسيان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص128-137, o.pdf261 کيلو بايت
10بليک ايان، کدها و طرحها، ترجمه شاهين آجوداني نميني، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص38-63.pdf919 کيلو بايت
11بيرکاف گرت، گرايشهاي جاري در جبر، ترجمه ناصر بروجرديان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص1-29.pdf1,236 کيلو بايت
12بيونز ايرل، خط مماس، نه به منزله يک حد، ترجمه کامبيز محموديان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 4، 1368، صص68-81.pdf433 کيلو بايت
13تراتر هيل ف.، يک مثال ناديده گرفته شده از تجزيهء غيريکتا، ترجمه زهره مستقيم، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص177-181.pdf143 کيلو بايت
14جمشيديان فرشيد، سياحتي در توپولوژي، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص30-42.pdf613 کيلو بايت
15ديويس فيليپ، صداقت در مباحثات رياضي. آيا يک و يک به راستي مي شود دو، ترجمه عليرضا افشار محرابي، جنگ رياضي دانشجو، جلد 3، 1368، صص33-46.pdf581 کيلو بايت
16ديويس فيليپ، وقتي رياضيات نه مي گويد، ترجمه شاپور اعتماد، جنگ رياضي دانشجو، جلد 3، 1368، صص17-32.pdf680 کيلو بايت
17ديويس مارتين و هرش روبن، آناليز نااستاندارد، ترجمه ناصر بروجرديان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 4، 1368، صص82-99.pdf710 کيلو بايت
18ذاکري سعيد، نقاط ثابت و معادلات تابعي، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص163-167.pdf149 کيلو بايت
19رابرتسون س.ا.، قضيهء اويلر در مورد چندوجهي ها، ترجمه فرشته ملک، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص18-37.pdf540 کيلو بايت
20زيگموند آنتوني، ملاحظاتي در باب سرگذشت سريهاي فوريه، ترجمه سعيد ذاکري، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص1-17.pdf536 کيلو بايت
21شفيعي ده آباد احمد، هندسه هاي کلايني، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص100-104.pdf312 کيلو بايت
22شهرياري پرويز، به درک شهودي در رياضيات اهميت بدهيم، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص149-156.pdf264 کيلو بايت
23فلاندرز هارلي، معادلات ماتريسي چندجمله اي، ترجمه سهيلا شريعتي، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص157-162.pdf132 کيلو بايت
24لانگ رابرت ل.، نکاتي پيرامون تاريخ و فلسفه رياضيات، ترجمه محمد باقري، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص64-82.pdf741 کيلو بايت
25ماي هيل جان، عدد حقيقي چيست، ترجمه سعيد عباس بندي، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص119-127.pdf513 کيلو بايت
26مندلکرن مارک، رياضيات ساختني، ترجمه امير اکبري مجدآبادنو، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص105-118.pdf720 کيلو بايت
27مک شين ادوارد جيمز، ترتيبهاي جزئي و حدود مور-اسميت، ترجمه سعيد ذاکري، جنگ رياضي دانشجو، جلد 4، 1368، صص1-14.pdf597 کيلو بايت
28هوروويتس توني، خمهاي بيضوي، ترجمه حسن حقيقي، جنگ رياضي دانشجو، جلد 4، 1368، صص15-35.pdf683 کيلو بايت
29هيترلي هنري، يک نوع سرشت نمائي براي بعدنامتناهي فضاهاي برداري، ترجمه مهدي مظفري، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص172-176.pdf138 کيلو بايت
30ويلدر ر. ل.، نقش روش اصول موضوعي، ترجمه ناصر بروجرديان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 3، 1368، صص1-16.pdf710 کيلو بايت
31پوليا ژرژ، دربارهء تصويرنگاري، ترجمه بهزاد منوچهريان، جنگ رياضي دانشجو، جلد 6، 1369، صص138-148.pdf301 کيلو بايت
32کراو مايکل، ده قانون درباره چگونگي تحول در تاريخ رياضيات، ترجمه امير اکبري مجدآبادنو، جنگ رياضي دانشجو، جلد 1، 1366، صص93-99.pdf438 کيلو بايت

بازگشت به صفحه اصلي