صفحه اصلی
5 مورد یافت شد:
ردیفدانلودنوشتهاندازه
1فیزیک، جرم در مکانیک نسبیتی.pdf32k
2فیزیک، دوبروی و ماهیت فیریکی نور.pdf232k
3نجوم، منظومه شمسی، فصل1، تاریخچه ی مختصر نجوم، ویرایش دوم، 1397.pdf2,501k
4نجوم، منظومه شمسی، فصل2، عطارد، ویرایش دوم، 1397.pdf3,391k
5نجوم، منظومه شمسی، فصل3، زهره، میدان مغناطیسی.pdf128k

صفحه اصلی