صفحه شخصی شاهپور نصرتی

13960626

ریاضی

ریاضی از علوم پایه و یکی از مهمترین ابزارهای توسعه علوم نوین است. آنچه برای ما از این دریا مقدور است تنها جوی کوچکی است که مسیر ما را به این دریای بزرگ باز هموار می سازد. صفحه پیشین

کتب و مقالات

13930222 مقالات رياضي، فارسی (Persian Mathematics Papers)
13930222 مقالات رياضي، انگلیسی (English Mathematics Papers)
13930222 مقالات فيزيک، فارسی (Persian Physics Papers)
13930222 مقالات فيزيک، انگلیسی (English Physics Papers)
13931212 مقالات پراکنده ي ديگر، فارسی (Various Papers)
 


Mathematics Sources:
Wolfram Mathworld
NIST Digital Library of Mathematical Functions
Mathematics Stack Exchange
S.O.S. MATHematics
Encyclopedia of Mathematics
Paul's Online Math Notes


Books and Papers Sites:
http://singlelogin.org
http://booksc.org
http://libgen.io
http://www.freebookcentre.net/SpecialCat/Free-Mathematics-Books-Download.html
http://archive.org
http://www.ams.org/publications/ebooks/ebooks
http://en.booksee.org
http://www.e-booksdirectory.com


http://bookyards.com
http://bookboon.com
http://doabooks.org

Mathematical Onlines:
https://www.desmos.com/calculator/vgptvya2ia
https://www.desmos.com/calculator/hbubl2rlsf
https://www.integral-calculator.com
https://www.symbolab.com/solver/indefinite-integral-calculator
http://www.wolframalpha.com


Other related links:
http://detexify.kirelabs.org/classify.html
http://www.wolframalpha.com
https://isaacphysics.org
https://physics.stackexchange.com
Scholarpedia


Jurnals:
Publications de l'Institut Mathematique


Complex Analysis:
Louis de Branges
John B Conway


Other links:
.